Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

MƯỜI PHÁP GIỚI KHÔNG LÌA MỘT TÂM NIỆM

MƯỜI PHÁP GIỚI

MƯỜI PHÁP GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 12
THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE

THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI PHÁP GIỚI CÓ PHẢI LÀ MỘT HAY KHÔNG? LÀ MỘT

MƯỜI PHÁP GIỚI CÓ PHẢI LÀ MỘT HAY KHÔNG? LÀ MỘT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không