Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHẬT GIÁO SẼ KHÔNG BỊ DIỆT, NHƯNG CÓ HƯNG, CÓ SUY

PHẬT GIÁO TRỌNG THỰC CHẤT, KHÔNG TRỌNG HÌNH THỨC

PHẬT GIÁO TRỌNG THỰC CHẤT, KHÔNG TRỌNG HÌNH THỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP HẰNG THUẬN CHÚNG SINH, TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

PHẬT PHÁP HẰNG THUẬN CHÚNG SINH, TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP KHÔNG CẦU XIN NGƯỜI, CHỈ CẦU CHÍNH MÌNH

PHẬT PHÁP KHÔNG CẦU XIN NGƯỜI, CHỈ CẦU CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP RẤT BÌNH ÐẲNG

PHẬT PHÁP RẤT BÌNH ÐẲNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

PHẬT PHÁP THÙ THẮNG NHẤT, LỖI LẠC NHẤT, SỐNG ĐỘNG

PHẬT PHÁP THÙ THẮNG NHẤT, LỖI LẠC NHẤT, SỐNG ĐỘNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VIỆC NÀY TRONG PHẬT PHÁP GỌI LÀ THỪA NGUYỆN TÁI LAI

VIỆC NÀY TRONG PHẬT PHÁP GỌI LÀ THỪA NGUYỆN TÁI LAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

 THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE

THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không