Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHẬT GIÁO SẼ KHÔNG BỊ DIỆT, NHƯNG CÓ HƯNG, CÓ SUY

HỌC PHẬT PHÁP NÊN GIỮ BỔN PHẬN

HỌC PHẬT PHÁP NÊN GIỮ BỔN PHẬN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

PHẬT GIÁO HOÀN TOÀN LÀ BÓNG DÁNG TRONG TÂM CHÚNG SINH

PHẬT GIÁO HOÀN TOÀN LÀ BÓNG DÁNG TRONG TÂM CHÚNG SINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC PHẬT PHÁP CẦN DŨNG MÃNH SỬA ÐỔI LỖI LẦM

HỌC PHẬT PHÁP CẦN DŨNG MÃNH SỬA ÐỔI LỖI LẦM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO

PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không