Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

MỖI NGÀY SỬA LỖI, KHUYÊN NGƯỜI SỬA LỖI

MỖI NGÀY SỬA LỖI, KHUYÊN NGƯỜI SỬA LỖI
0