Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

LÃO TỔ TÔNG CHÚNG TA, CỔ THÁNH TIÊN HIỀN CÓ TRÍ HUỆ, KHÔNG MÊ TÍN

LÃO TỔ TÔNG CHÚNG TA,

CỔ THÁNH TIÊN HIỀN CÓ

TRÍ HUỆ, KHÔNG MÊ TÍN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Ngày trước tôi ở Đài Loan. Đài Loan có một Duyên Huyền Học Xã, trong đó có mấy người tôi quen biết, họ thường hay phù đồng. Tôi đến tham quan qua.

Sau khi tham quan rồi tôi rất hoài nghi, nên tôi thỉnh giáo với Đại Sư Chương Gia là việc đó có đạo lý hay không?

Tôi nói lúc tôi còn rất nhỏ, khoảng mười một đến mười hai tuổi, đi học ở Phúc Kiến, phong trào bóc đồng của Phúc Kiến rất thịnh, thế nhưng phù đồng đó tôi xem thấy thì tôi tin tưởng, vì sao vậy?

Sa Bàn có hai người phù, không phải là một người, hơn nữa hai người phù đồng này phần nhiều đều không biết chữ, họ tùy tiện tìm những người kéo xe ngoài đường, người bán nước, bán củi, mời họ đến bóc đồng.

Họ phù rất chậm, chữ viết trên bàn đồng thì rất quy củ, chúng tôi đứng bên cạnh xem đều nhận biết, đại khái một giờ đồng hồ chỉ có thể viết được ba mươi đến bốn mươi chữ thôi, phần nhiều đều là thi từ kệ tụng. Chúng tôi đứng bên cạnh thấy được rất rõ ràng.

Thế nhưng tôi xem thấy ở Đài Loan thì tôi không tin tưởng, vì sao vậy?

Phù đồng là một người làm hết, người khác thì không làm được, vậy thì không linh, hơn nữa tôi ở bên cạnh xem rất lâu, nhưng một chữ cũng không nhìn ra, chỉ thấy cây viết cứ dao động, tốc độ dao động rất nhanh, trong miệng họ niệm không được mấy phút thì bên dưới ghi chép viết ra mấy ngàn chữ. Tôi đem sự việc này nói với Đại Sư Chương Gia.

Đại Sư Chương Gia nói với tôi, phù đồng linh quỷ giả mượn danh nghĩa của Thần Tiên Phật Bồ Tát, họ cũng đến tu công đức, làm một chút việc thiện, phần nhiều là khuyên người hành thiện, tuyệt đối không phải là Phật Bồ Tát, cũng không phải Thượng Đế, phần nhiều là giả mượn Tế Công, tuyệt đối không phải là Tế Công, đều là giả mạo.

Thế nhưng những linh quỷ này đều không phải là quỷ xấu, đều được xem là quỷ tốt, quỷ thiện, họ cũng có một số thần thông nhỏ, cho nên những việc nhỏ họ cũng nói được rất chuẩn, việc lớn thì nói năng xằng bậy, lừa gạt người.

Những việc rất gần, những việc của ba ngày, năm ngày thì nói được rất chuẩn, rất linh, nếu như những việc mấy năm, mấy chục năm thì nhất định không đáng tin. Họ nói rồi cũng không chịu trách nhiệm, bạn cũng không tìm ra được họ.

Sau cùng Đại Sư Chương Gia nói với tôi một câu: Mãn Thanh mất nước là do ở phù đồng. Từ Hy Thái Hậu rất tin vào việc này, việc lớn của quốc gia là bóc kê hỏi đồng thỉnh thị, làm cho quốc gia bị mất đi.

Cho nên người xưa chúng ta có một câu nói: Quốc gia muốn hưng thì nghe ở dân, muốn mất đi quốc gia thì nghe ở Thần. Nghe theo quỷ thần thì sẽ bị mất nước, nghe lão bá tánh thì quốc gia sẽ hưng vượng. Lão Tổ Tông của chúng ta, Cổ Thánh Tiên Hiền có trí tuệ, không mê tín.

Cho nên, những lời tiên đoán này của nước ngoài chỉ có thể cung cấp làm tham khảo, cảnh giác, có thể tin tưởng hay không?

Nếu bạn tin tưởng thì bạn bị quỷ thần lừa gạt.

***