Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

❀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIẾU THÂN TÔN SƯ?

❀ ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC - TẬP HAI MƯƠI SÁU - LUẬN VỀ ĐẠO THẦY TRÒ

❀ ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC - TẬP HAI MƯƠI SÁU - LUẬN VỀ ĐẠO THẦY TRÒ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang đệ tử Như Hòa

❀ BA NGƯỜI ĐI ẮT CÓ THẦY TA

❀ BA NGƯỜI ĐI ẮT CÓ THẦY TA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ THẦY LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ? TRÌ GIỚI, CHỊU KHỔ

❀ THẦY LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ? TRÌ GIỚI, CHỊU KHỔ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ĐỜI SỐNG CỦA THẦY AN VUI KHÔNG GÌ BẰNG

❀ ĐỜI SỐNG CỦA THẦY AN VUI KHÔNG GÌ BẰNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không