Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI

 KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI - TẬP MỘT

KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI - TẬP MỘT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI - TẬP HAI

KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI - TẬP HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không