Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

KHỞI NGUỒN CỦA VŨ TRỤ, PHẬT PHÁP NÓI VỚI CHÚNG TA LÀ DO NHÂN DUYÊN SINH

KHỞI NGUỒN CỦA VŨ TRỤ,

PHẬT PHÁP NÓI VỚI CHÚNG TA

LÀ DO NHÂN DUYÊN SINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Câu này ở trong Kinh đại tiểu thừa là Phật thường nói.

Vậy vũ trụ do đâu mà hưng khởi?

Từ đâu mà có?

Theo các nhà khoa học hiện tại đều nói là do vụ nổ.

Nói do vụ nổ lớn là nói không thông, vậy vụ nổ lớn là do nguyên nhân gì?

Đều nói không thông.

Vậy tại vì sao các nhà khoa học này lại nói do vụ nổ lớn?

Những nhà thiên văn học này, hàng ngày mỗi buổi tối đều quán sát thái không, thái không có rất nhiều tinh cầu, họ thấy ra được hiện tượng gì?

Tinh cầu đều cách thái dương hệ chúng ta bay đi ra rất xa, tốc độ rất nhanh, giống như là vụ nổ lớn xảy ra vậy. Do vụ nổ lớn, cái lý luận này vẫn còn nghi hoặc, cái cách nói này chỉ là trước mắt, rốt cuộc sự việc thế nào, hiện tại vẫn là dấu hỏi.

Phật không có cách nói này. Khởi nguồn của vũ trụ, Phật Pháp nói với chúng ta về do nhân duyên sanh. Có nhân, có duyên mới có thể sanh ra kết quả, có nhân không có duyên không kết quả, có duyên không có nhân cũng không thể có kết quả. Chúng ta xem thấy các hiện tượng, hiện tượng là thuộc về kết quả.

Vậy thì tất cả pháp đều là do nhân duyên sanh, Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Cho nên hưng đại giáo đại giáo này chính là giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật bốn mươi chín năm giáo học này hưng khởi nhân duyên vô lượng, rất phức tạp, rất nhiều, không phải đơn thuần.

***