Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

KHI HỌC PHẬT MỚI BIẾT TÂM HẠNH NÀY LÀ SAI LẦM, CHÚNG TA SÁM HỐI THAY ĐỔI LÀM MỚI

KHI HỌC PHẬT MỚI BIẾT TÂM HẠNH NÀY LÀ SAI LẦM, CHÚNG TA SÁM HỐI THAY ĐỔI LÀM MỚI
0