Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï.
Khoâng theå nghòch thaày phaûn Ñaïo

hieuthantonsu.vn

HIẾU THUẬN CHA MẸ LÀ ĐỆ NHẤT ĐỨC