Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï.
Khoâng theå nghòch thaày phaûn Ñaïo

hieuthantonsu.vn

HIẾU THUẬN CHA MẸ LÀ ĐỆ NHẤT ĐỨC

CHA MẸ THÍCH, DỐC LÒNG LÀM

CHA MẸ THÍCH, DỐC LÒNG LÀM

Giảng giải: Thầy Trần Đại Huệ

THỂ HỘI TRỞ VỀ NHÀ VỚI CHA MẸ

THỂ HỘI TRỞ VỀ NHÀ VỚI CHA MẸ

Giảng giải: Tiên Sinh Hồ Tiểu Lâm

HỌ CHẲNG BIẾT HIẾU DƯỠNG CHA MẸ!

HỌ CHẲNG BIẾT HIẾU DƯỠNG CHA MẸ!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CHA MẸ DẠY CHÚNG TÔI TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

CHA MẸ DẠY CHÚNG TÔI TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không