Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

HIẾU THẢO CHA MẸ, TÔN TRỌNG SƯ TRƯỞNG, NGƯỜI NÀY SẼ THÀNH TỰU

MỘT THẦY GIÁO TỐT NHƯ VẬY, ĐẾN ĐÂU ĐỂ TÌM?

MỘT THẦY GIÁO TỐT NHƯ VẬY, ĐẾN ĐÂU ĐỂ TÌM?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỚN LÊN KHÔNG NGHE LỜI CHA MẸ, KHÔNG NGHE LỜI THẦY GIÁO

LỚN LÊN KHÔNG NGHE LỜI CHA MẸ, KHÔNG NGHE LỜI THẦY GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI LÀ HIẾU TỬ CỦA CHA MẸ

PHẢI LÀ HIẾU TỬ CỦA CHA MẸ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU CHÚNG TA BỎ HIẾU ĐẠO THÌ THẾ NÀO ĐÂY?

NẾU CHÚNG TA BỎ HIẾU ĐẠO THÌ THẾ NÀO ĐÂY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ NGỘ, TỰ TU, TỰ MÌNH TU HÀNH THÀNH TỰU

TỰ NGỘ, TỰ TU, TỰ MÌNH TU HÀNH THÀNH TỰU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không