Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

HIẾU THẢO CHA MẸ, TÔN TRỌNG SƯ TRƯỞNG, NGƯỜI NÀY SẼ THÀNH TỰU

NÓI VỀ HIẾU ĐẠO

NÓI VỀ HIẾU ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
ĐẠO HIẾU CỦA NGƯỜI XƯA RẤT SÂU RỄ BỀN GỐC

ĐẠO HIẾU CỦA NGƯỜI XƯA RẤT SÂU RỄ BỀN GỐC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÁM TƯỚNG THÀNH ĐẠO CHÍNH LÀ HÀNG MA

TÁM TƯỚNG THÀNH ĐẠO CHÍNH LÀ HÀNG MA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không