Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

❀ HIẾU THÂN TÔN SƯ LÀM ĐẾN VIÊN MÃN THÌ LIỀN THÀNH PHẬT

❀ ĐÂY LÀ PHẬT TÂM, KHÁC VỚI PHÀM PHU

❀ ĐÂY LÀ PHẬT TÂM, KHÁC VỚI PHÀM PHU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ÔNG LÀ TẤM GƯƠNG TỐT CỦA HIẾU THÂN TÔN SƯ

❀ ÔNG LÀ TẤM GƯƠNG TỐT CỦA HIẾU THÂN TÔN SƯ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ PHÁP MÔN THÀNH PHẬT TRONG MỘT ĐỜI

❀ PHÁP MÔN THÀNH PHẬT TRONG MỘT ĐỜI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ĐÓ LÀ GÌ? ĐÓ LÀ PHẬT, BỒ TÁT GIA TRÌ

❀ ĐÓ LÀ GÌ? ĐÓ LÀ PHẬT, BỒ TÁT GIA TRÌ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ PHẬT PHÁP LÀ GÌ? BUÔNG XUỐNG LÀ PHẬT PHÁP

❀ PHẬT PHÁP LÀ GÌ? BUÔNG XUỐNG LÀ PHẬT PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ NGƯỜI NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHẬT

❀ NGƯỜI NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa