Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

HIẾU THÂN TÔN SƯ LÀ TÁNH ĐỨC

TÂM CUNG KÍNH NÀY LÀ GÌ? LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN LƯU XUẤT

TÂM CUNG KÍNH NÀY LÀ GÌ? LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN LƯU XUẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÁI NGHỊCH VỚI TÁNH ĐỨC THÌ LÀ Ô NHIỄM

TRÁI NGHỊCH VỚI TÁNH ĐỨC THÌ LÀ Ô NHIỄM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DUY CHỈ CÓ TÁNH ĐỨC MỚI CÓ THỂ KHAI PHÁT TỰ TÁNH

DUY CHỈ CÓ TÁNH ĐỨC MỚI CÓ THỂ KHAI PHÁT TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ VẠN PHÁP

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ VẠN PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỨ QUÝ VỊ CẦU LÀ THỨ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

THỨ QUÝ VỊ CẦU LÀ THỨ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH ĐÍCH THỰC KHÔNG CÓ TẤT CẢ HIỆN TƯỢNG

TỰ TÁNH ĐÍCH THỰC KHÔNG CÓ TẤT CẢ HIỆN TƯỢNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ BẢN THỂ, TỨC BẢN THỂ CỦA CHÍNH MÌNH

TỰ TÁNH LÀ BẢN THỂ, TỨC BẢN THỂ CỦA CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN THANH TỊNH!

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN THANH TỊNH!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHE KINH PHẢI TIÊU QUY TỰ TÁNH

NGHE KINH PHẢI TIÊU QUY TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KẾT OÁN THÙ VỚI NGƯỜI LÀ TỔN TÁNH ĐỨC CỦA MÌNH

KẾT OÁN THÙ VỚI NGƯỜI LÀ TỔN TÁNH ĐỨC CỦA MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH LÀ CHÁNH PHÁP

TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH LÀ CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không