Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

HIẾU THÂN TÔN SƯ LÀ TÁNH ĐỨC

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO Ô NHIỄM

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO Ô NHIỄM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẠI VÌ SAO? TỪ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA!

TẠI VÌ SAO? TỪ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không