Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

CHỨNG QUẢ A LA HÁN, VĨNH VIỄN THOÁT LY LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

THANH TỊNH LÀ A LA HÁN, BÌNH ĐẲNG LÀ BỒ TÁT

THANH TỊNH LÀ A LA HÁN, BÌNH ĐẲNG LÀ BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A LA HÁN ĐOẠN TẬN PHIỀN NÃO, NHƯNG CHƯA ĐOẠN TẬP KHÍ

A LA HÁN ĐOẠN TẬN PHIỀN NÃO, NHƯNG CHƯA ĐOẠN TẬP KHÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHỨNG ĐẮC LẬU TẬN THÔNG THÌ HỌ SẼ THÀNH A LA HÁN

CHỨNG ĐẮC LẬU TẬN THÔNG THÌ HỌ SẼ THÀNH A LA HÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẠT ĐƯỢC QUẢ A LA HÁN KHÔNG ĐƠN GIẢN

ĐẠT ĐƯỢC QUẢ A LA HÁN KHÔNG ĐƠN GIẢN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẤT TÍN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI A LA HÁN

THẤT TÍN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI A LA HÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC, QUÝ VỊ SẼ LÀ A LA HÁN

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC, QUÝ VỊ SẼ LÀ A LA HÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A LA HÁN, THÍCH BÍCH CHI PHẬT, ĐÓ LÀ KHÔNG CỨU CÁNH

A LA HÁN, THÍCH BÍCH CHI PHẬT, ĐÓ LÀ KHÔNG CỨU CÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không