Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

CHỨNG QUẢ A LA HÁN, VĨNH VIỄN THOÁT LY LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

PHẬT PHÁP DẠY TỪ TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

PHẬT PHÁP DẠY TỪ TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC THÌ GIỐNG BA TẦNG LẦU

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC THÌ GIỐNG BA TẦNG LẦU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHO NÊN NAY TU TỊNH NGHIỆP, KHÉO NHẬP VÔ SANH

CHO NÊN NAY TU TỊNH NGHIỆP, KHÉO NHẬP VÔ SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A LA HÁN NGƯỜI TRUNG QUỐC GỌI LÀ QUÂN TỬ

A LA HÁN NGƯỜI TRUNG QUỐC GỌI LÀ QUÂN TỬ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẠI A LA HÁN LÀ AI? THẬP ĐỊA BỒ TÁT

ĐẠI A LA HÁN LÀ AI? THẬP ĐỊA BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐOẠN KIẾN TƯ PHIỀN NÃO LÀ TIỂU THỪA A LA HÁN

ĐOẠN KIẾN TƯ PHIỀN NÃO LÀ TIỂU THỪA A LA HÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không