Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

GIÁO DỤC VỀ NHÂN QUẢ CỦA PHẬT GIÁO, NHO GIÁO, ĐẠO GIÁO