Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

ĐOẠN ÁC TU THIỆN KHÔNG THỂ NÀO CÓ PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC

ĐOẠN ÁC TU THIỆN KHÔNG THỂ NÀO CÓ PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC
0