Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

ĐIỀU NÀY RẤT GẦN VỚI ​​​​​​​NHỮNG GÌ TRONG PHẬT PHÁP NÓI

ĐIỀU NÀY RẤT GẦN VỚI

NHỮNG GÌ TRONG PHẬT PHÁP NÓI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Bồ Tát Pháp Tạng đối với mọi lúc mọi nơi, đại từ đại bi độ thoát chúng sanh, đến khi nào độ tận mới thôi, nguyện này phát quá rộng lớn.

Nhưng thời gian không cùng tận, không gian không cùng tận, chúng sanh cũng không cùng tận, vì sao?

Vì trong tự tánh, ba loại này đều bất khả đắc. Trong tự tánh thanh tịnh viên minh thể, ba loại này đều là giả.

Không gian và thời gian từ đâu mà có?

Trong Phật Pháp gọi nó là bất tương ưng hành pháp, dùng danh từ hiện nay là từ trong khái niệm trừu tượng biến hiện ra, nó không phải sự thật.

Có khái niệm trừu tượng này, giống như nó thật sự tồn tại. Khi nào giác ngộ, buông bỏ phân biệt chấp trước thì nó không còn nữa, thời gian không gian không còn. Thời và không gian bao gồm chúng sanh.

Hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện, nói rất giống trong Kinh Phật, đều cho rằng đây là tướng hư huyễn, không phải chân thật. Các nhà khoa học nói, chân thật chỉ có ba loại.

Toàn thể vũ trụ ba loại này là gì?

Họ nói là năng lượng, tin tức, vật chất, là ba loại này.

Vật chất từ đâu mà có?

Vật chất từ năng lượng biến hiện ra, tin tức cũng từ năng lượng biến hiện ra.

Năng lượng biến hiện như thế nào?

Hiện nay các nhà khoa học nói từ không sinh ra có.

Cũng có nhà khoa học nói: Toàn thể vũ trụ là một hiện tượng dao động. Đưa ra lý luận dây đàn, giống như đàn cầm, lý luận dây đàn, hiện tượng dao động, điều này rất gần với những gì trong Phật Pháp nói.

***