Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

ĐỀU CÓ THỂ CẢM ỨNG TAM BẢO, ĐƯỢC OAI THẦN CỦA PHẬT, BỒ TÁT GIA TRÌ

ĐỀU CÓ THỂ CẢM ỨNG TAM BẢO,

ĐƯỢC OAI THẦN CỦA PHẬT,

BỒ TÁT GIA TRÌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chúng tôi xin giới thiệu người biên soạn Tam Thời Hệ Niệm: Thiền sư Trung Phong. Thiền Sư Trung Phong sanh năm Quý Hợi, tức năm Cảnh Định thứ tư đời Tống Lý Tông. Năm Cảnh Định thứ tư chính là năm 1263 Tây lịch. Ngài sanh nhằm ngày mồng hai tháng mười một năm 1263. Theo truyện ký, Ngài họ Tôn, mẫu thân họ Lý.

Bà mẹ Ngài nằm mộng, mộng thấy Vô Môn Khai đạo giả, trì đăng lung chí kỳ gia, dực nhật toại sanh: Vị Lão Nhân Vô Môn Khai tay cầm lồng đèn đi vào nhà bà, ngày hôm sau bèn sanh.

Do đây biết rằng: Mẫu thân Ngài nằm mộng ngày mồng một tháng mười một. Ngày mồng 2 tháng 11 bà bèn sanh một bé trai, đứa bé trai ấy là Thiền Sư Trung Phong. Truyện ký ghi lại chuyện này, nay chúng ta có thể tin tưởng được.

Vì sao vậy?

Chúng ta nghe nói những chuyện như vậy rất nhiều, đúng là có chuyện như vậy. Đứa bé ấy trở lại làm người, quyết định chẳng phải là người tầm thường, nó oai nghi đẹp đẽ chẳng giống mọi đứa bé khác.

Vừa mới biết đi, đứa bé ấy bèn biết nói. Vừa mới biết đi, tức là như truyện ký chép tài ly cưỡng bão vừa mới khỏi phải địu, nó liền biết nói, vừa mới biết đi đã biết ngồi xếp bằng tịnh tọa.

Vừa mới biết nói đã biết xướng phạm bái. Chơi với mấy bạn nhỏ khác, nếu quan sát kỹ, trò chơi của chúng đều là Phật Sự, giống như những việc thuộc Pháp Hội nhà Phật. Nó thích chơi những trò như vậy. Do đây, ta biết đời trước nó là người xuất gia, mang theo tập khí đời quá khứ.

Căn bản là chẳng có ai dạy, dẫu thời ấy Phật Pháp rất thịnh hành, nhưng một đứa bé nhỏ xíu như thế không ai dạy, lại tự biết. Chẳng những đời trước nó là người xuất gia, mà còn chẳng phải là người xuất gia tầm thường, nếu là hạng tầm thường sẽ chẳng thể có thành tựu như thế.

Bổn tích nhân duyên của Ngài, chúng ta là phàm phu chẳng thể biết Ngài có phải là Phật, Bồ Tát ứng hóa hay không, rất khó nói được. Phần lớn cuộc đời Ngài trụ tại núi Thiên Mục.

Có mấy vị đồng học đã đến núi Thiên Mục rồi. Đương nhiên Phật Sự Hệ Niệm cử hành tại núi Thiên Mục, chúng tôi tin tưởng nhất định được Thiền Sư Trung Phong gia trì.

Bất quá ở mọi nơi trên thế giới, nếu chúng ta quán tưởng núi Thiên Mục, quán tưởng Thiền Sư Trung Phong, thì thời gian lẫn không gian chẳng bị chướng ngại, đều có thể cảm ứng Tam Bảo, được oai thần của Phật, Bồ Tát gia trì.

***