Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

ĐẾN LÚC LÂM CHUNG CHƯA HỐI CẢI, CHƯA QUAY ĐẦU NÊN GỌI LÀ THIỆN CHUNG

ĐẾN LÚC LÂM CHUNG CHƯA HỐI CẢI, CHƯA QUAY ĐẦU NÊN GỌI LÀ THIỆN CHUNG
0