Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

❀ ĐỆ TỬ QUY DẠY CHÚNG TA HIẾU THÂN, TÔN SƯ

❀ ĐỀU PHẢI CHÚ TRỌNG SƯ THỪA

❀ ĐỀU PHẢI CHÚ TRỌNG SƯ THỪA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TRONG TU HỌC, KHẨN YẾU NHẤT LÀ SƯ THỪA

❀ TRONG TU HỌC, KHẨN YẾU NHẤT LÀ SƯ THỪA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ĐỨC KHỔNG TỬ LUÔN ĐỀ XƯỚNG HIẾU ĐẠO

❀ ĐỨC KHỔNG TỬ LUÔN ĐỀ XƯỚNG HIẾU ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa