Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

ĐÂY LÀ ÔNG AN SĨ VIẾT LỜI SÁM HỐI TRONG PHẦN CHÚ GIẢI NÀY

ĐÂY LÀ ÔNG AN SĨ VIẾT LỜI SÁM HỐI TRONG PHẦN CHÚ GIẢI NÀY
0