Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

ĐAO PHƯỚC ĐỨC ĐOẠN TÓC PHIỀN NÃO

ĐAO PHƯỚC ĐỨC

ĐOẠN TÓC PHIỀN NÃO

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
 

Phước đức đao thế phiền não phát,

Trí Huệ kiếm trảm tình ái ti.

Tùng kim khiêu xuất luân hồi võng,

Trực thú Vô Thượng đại Bồ Đề.

Nghĩa là:

Dao phước đức cạo tóc phiền não

Gươm trí tuệ cắt tơ ái tình.

Từ nay vượt thoát lưới luân hồi.

Thẳng đến đại Bồ Đề vô thượng.

Hôm nay là ngày khánh chúc Đức Phật Di Đà đản sanh.

Chúng ta nên biết Tại sao mình phải làm lễ khánh chúc?

Bởi Đức Phật Di Đà có ân đức lớn với chúng sanh chúng ta. Ngài cứu chúng ta thoát khỏi biển khổ, Ngài tiếp dẫn chúng ta đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, đó là nơi Vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, không có các khổ, chỉ hưởng toàn vui.

Nếu chúng ta có thể mỗi ngày niệm được một trăm ngàn danh hiệu Đức Phật, vậy là ngày nào chúng ta cũng đều mừng lễ khánh chúc Đức Phật đản sanh. Đến khi lâm chung, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định, Vãng Sanh Cực Lạc.

Hôm nay có người Xuất Gia, cho nên tôi đọc bài kệ trên để khích lệ các vị. Bây giờ tôi xin giải thích sơ qua về ý nghĩa bài kệ cho Quý Vị nghe.

Dao phước đức cạo tóc phiền não: Dao này có thể cạo đi mái tóc của người sẽ Xuất Gia, nhất định là phải có phước. Vì người Xuất Gia cũng cần phải có đầy đủ đức hạnh, mới có thể xuống tóc được.

Do đó, người thì có đức hạnh, mà dao cũng có phước. Cho nên từ nay về sau, dao này sẽ được về hưu. Chúng ta không còn dùng nó để làm việc khác, mà hãy nên cất kỹ nó đi. Tương lai khi lập bảo Tháp, thời có thể đem những dao này vào trong Tháp mà cúng dường, xem chúng y như là Pháp Bảo vậy.

Vì sao Quý Vị có phiền não?

Có người nói: Tôi đâu có phiền não!

Thế trừ phi đầu Quý Vị không còn tóc, bằng không thì Quý Vị sẽ chẳng dứt nổi phiền não đâu. Nếu Quý Vị có thể xuống tóc sớm một chút, phiền não cũng sẽ từ từ bị đoạn trừ. Đương nhiên là không thể dứt đoạn ngay tức khắc. Nếu nói đoạn được nó ngay tức khắc, đó là lừa gạt người. Phiền não là phải từ từ mà dứt đoạn.

Gươm trí tuệ cắt tơ tình ái: Phải dùng gươm trí tuệ để cắt dây tơ tình ái.

Tình ái là gì?

Tức là nhớ Cha Mẹ, nhớ anh chị em, nhớ con cái, nhớ đông, nhớ tây, nhớ nam, nhớ bắc, tất cả đều là tình ái đang tác quái đấy. Nếu đoạn được tình ái, chúng ta sẽ vô quái ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng. Ngay cả mộng mơ cũng không có, thành thử thần khí của chúng ta sẽ trong sáng. Nhưng phàm phu thì như rễ ngó sen vậy, tuy đứt rễ mà dây nhợ vẫn còn vương vấn không rời.

Tình ái cũng như thế đó!

Ví như người con gái khi kết hôn rồi, cô ta sẽ không buông xả được ông chồng. Nhưng sau khi sanh con đẻ cái, cô lại bỏ không nổi con cái, mà ngược lại có khi quên cả chồng, thậm chí cô cũng không cần đến ông chồng nữa. Như thế cũng đều là phiền não thôi. Nếu chúng ta không ái tình, không thân sơ, xa gần, như vậy Thế Giới sẽ liên kết thành một khối đại đồng.

Từ nay vượt thoát lưới luân hồi: Từ nay chúng ta phải vượt ra khỏi sáu nẻo luân hồi, và không bị trói buộc nữa.

Thẳng đến đại Bồ Đề Vô Thượng: Đại Bồ Đề tức là quả vị Phật. Ý nghĩa bốn câu kệ này, không phải chỉ để nói với những vị vừa mới Xuất Gia hôm nay. Vì nếu Quý Vị có thể phản tỉnh, xét lại ý nghĩa này, Quý Vị cũng sẽ có chỗ dùng.

Giảng ngày mười tám tháng một năm 1987.

***