Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

NHỜ SỰ CHE CHỞ CỦA TỔ TIÊN, SỰ GIA TRÌ CỦA TAM BẢO

NGƯỜI BIẾT Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA TAM BẢO KHÔNG NHIỀU

NGƯỜI BIẾT Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA TAM BẢO KHÔNG NHIỀU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỘI NGHIỆP PHỈ BÁNG TAM BẢO ĐOẠ ĐỊA NGỤC A TỲ

TỘI NGHIỆP PHỈ BÁNG TAM BẢO ĐOẠ ĐỊA NGỤC A TỲ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỨC TỔ TIÊN CHỨA QUÁ DÀY!

ĐỨC TỔ TIÊN CHỨA QUÁ DÀY!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỜ TỔ TIÊN NHẰM QUAY VỀ CỘI BÁO ĐÁP NGUỒN GỐC

THỜ TỔ TIÊN NHẰM QUAY VỀ CỘI BÁO ĐÁP NGUỒN GỐC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ TRÚ TRÌ TAM BẢO CŨNG CÓ CÔNG ĐỨC

ĐÂY LÀ TRÚ TRÌ TAM BẢO CŨNG CÓ CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

ĐÂY LÀ KHO BÁU ĐÍCH THỰC CHO NÊN GỌI LÀ TAM BẢO

ĐÂY LÀ KHO BÁU ĐÍCH THỰC CHO NÊN GỌI LÀ TAM BẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC LÀ TAM BẢO

THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC LÀ TAM BẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không