Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

NHỜ SỰ CHE CHỞ CỦA TỔ TIÊN, SỰ GIA TRÌ CỦA TAM BẢO