Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

NHỜ SỰ CHE CHỞ CỦA TỔ TIÊN, SỰ GIA TRÌ CỦA TAM BẢO

PHẬT DẠY CHÚNG TA QUY Y TỰ TÁNH TAM BẢO

PHẬT DẠY CHÚNG TA QUY Y TỰ TÁNH TAM BẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

RUỘNG PHƯỚC ĐIỀN LÀ CHỈ CHO TAM BẢO

RUỘNG PHƯỚC ĐIỀN LÀ CHỈ CHO TAM BẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không