Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

CÓ NHỮNG NGƯỜI NẾM ĐỦ KHỔ CỰC RỒI, VẪN KHÔNG BIẾT QUAY ĐẦU, CHẾT CŨNG KHÔNG BIẾT QUAY ĐẦU

CÓ NHỮNG NGƯỜI NẾM ĐỦ KHỔ CỰC RỒI, VẪN KHÔNG BIẾT QUAY ĐẦU, CHẾT CŨNG KHÔNG BIẾT QUAY ĐẦU
0