Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

CHÚNG TA KHÔNG NHẬN TỔ,  QUY TÔNG. NHƯNG HỌ LẠI HƯỚNG ĐẾN TỔ TIÊN CHÚNG TA ĐỂ CẦU TRÍ HUỆ

CHÚNG TA KHÔNG NHẬN TỔ, QUY

TÔNG. NHƯNG HỌ LẠI HƯỚNG ĐẾN

TỔ TIÊN CHÚNG TA ĐỂ CẦU TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Bạn ngay cả Tổ Tông cũng không cần nữa, cha mẹ cũng không cần nữa thì ngay cả cầm thú bạn cũng không bằng.

Nếu bạn muốn sống một đời sống hạnh phúc mỹ mãn, đó là đang nằm mơ. Ngày nay thế giới này, chúng ta không nói Trung Quốc mà nói ở ngoại quốc, thời gian tôi sống ở nước ngoài rất lâu, bạn thấy họ có của cải, có địa vị nhưng không vui, không hạnh phúc. Cho nên những vấn đề này liền xuất hiện.

Hiện nay những quốc gia Âu, Mỹ đã có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, đã đến đỉnh điểm và không còn phát triển thêm được nữa, thì vấn đề gì cũng đều có cả.

Cho nên phải đến phương Đông để tìm của báu, đến Trung Quốc, đến Ấn Độ, tuyệt đối không phải tìm Trung Quốc hiện nay hay Ấn Độ hiện nay mà họ muốn tìm Trung Quốc xưa, Ấn Độ xưa.

Chúng ta không nhận Tổ, Quy Tông, nhưng họ lại hướng về Tổ Tiên của chúng ta để cầu trí tuệ, để cầu phương pháp giải quyết vấn đề.

***