Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

CHỊU KHỔ RỒI MỚI NGHĨ ĐẾN QUAY ĐẦU

BIỂN KHỔ VÔ BIÊN, QUAY ĐẦU LÀ BỜ

BIỂN KHỔ VÔ BIÊN, QUAY ĐẦU LÀ BỜ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY MỚI GỌI LÀ THẬT SỰ QUAY ĐẦU

ĐÂY MỚI GỌI LÀ THẬT SỰ QUAY ĐẦU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HÃY LÀM CHO HỌ DẦN DẦN TỰ GIÁC NGỘ, QUAY ĐẦU

HÃY LÀM CHO HỌ DẦN DẦN TỰ GIÁC NGỘ, QUAY ĐẦU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG THẤU TRIỆT CHÂN TƯỚNG, RẤT KHÓ QUAY ĐẦU

KHÔNG THẤU TRIỆT CHÂN TƯỚNG, RẤT KHÓ QUAY ĐẦU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUAY ĐẦU LẠI MỚI CÓ THỂ THÀNH TÂM NIỆM PHẬT

QUAY ĐẦU LẠI MỚI CÓ THỂ THÀNH TÂM NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không