Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

CHỊU KHỔ RỒI MỚI NGHĨ ĐẾN QUAY ĐẦU

DÙNG NHẪN NHỤC ĐỂ SỬA LỖI NÓNG GIẬN

DÙNG NHẪN NHỤC ĐỂ SỬA LỖI NÓNG GIẬN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUAY ĐẦU LÀ BỜ

QUAY ĐẦU LÀ BỜ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI

KHÔNG TÁI PHẠM LÀ CHÂN SÁM HỐI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỖI NGÀY SỬA LỖI, KHUYÊN NGƯỜI SỬA LỖI

MỖI NGÀY SỬA LỖI, KHUYÊN NGƯỜI SỬA LỖI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÍNH MÌNH Ý NIỆM SAI RỒI, PHẢI THỐNG THIẾT SÁM HỐI

CHÍNH MÌNH Ý NIỆM SAI RỒI, PHẢI THỐNG THIẾT SÁM HỐI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không