Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

CHỊU KHỔ RỒI MỚI NGHĨ ĐẾN QUAY ĐẦU

ĐẠI NẠN TRƯỚC MẮT QUAY ĐẦU LÀ BỜ

ĐẠI NẠN TRƯỚC MẮT QUAY ĐẦU LÀ BỜ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG, TÍCH CÔNG LUỸ ĐỨC

SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG, TÍCH CÔNG LUỸ ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VỀ SAU KHÔNG PHẠM LÀ CHÂN THẬT SÁM HỐI

VỀ SAU KHÔNG PHẠM LÀ CHÂN THẬT SÁM HỐI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không