Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

CHỈ CẦN PHÁT TÂM CHÂN THẬT, MỌI VIỆC ĐỀU CÓ TAM BẢO GIA TRÌ, LONG THIÊN ỦNG HỘ

CHỈ CẦN PHÁT TÂM CHÂN THẬT,

MỌI VIỆC ĐỀU CÓ TAM BẢO

GIA TRÌ, LONG THIÊN ỦNG HỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Ở Lương Hương, Trung Quốc tôi có một miếng đất, diện tích là hai ngàn ba trăm mẫu, Lương Hương sản xuất đá gạch nên chúng ta lấy tài nguyên nơi đó xây nhà bằng đá.

Mỗi người xây một gian nhỏ, cách xa nhau khoảng chừng ba đến năm phút đi bộ. Trong đó chỉ cung cấp nước, không cung cấp điện, không có điện thoại, như vậy con người sẽ thanh tịnh.

Ban đêm đốt đèn cầy để bạn phải ngủ sớm, thức sớm. Trời tối rồi thì đi ngủ, trời chưa sáng liền thức dậy làm công phu sáng. Lớp học ở tại một phòng lớn có nhiều công năng. Lạy Phật, cùng tu tập, sinh hoạt tại một trung tâm hoạt động được đặt tên là Lục Hòa Ðường.

Ðạo Tràng có rất nhiều cây ăn trái, có đến vài ngàn cây, do đó Đạo Tràng được đặt tên là Thiện Quả Lâm, trồng thiện nhân được thiện quả. Chỉ cần phát tâm chân thật, mọi việc đều có Tam Bảo gia trì, long thiên ủng hộ.

***