Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

CẢM ỨNG THIÊN LÀ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ, PHẢI THỜI THỜI KHẮC KHẮC GHI NHỚ TRONG LÒNG

CẢM ỨNG THIÊN LÀ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ, PHẢI THỜI THỜI KHẮC KHẮC GHI NHỚ TRONG LÒNG
0