Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

BÂY GIỜ PHẢI TÌM NGƯỜI THÀNH KÍNH Ở ĐÂU? BÂY GIỜ TÌM NGƯỜI CÓ MỘT PHẦN THÀNH KÍNH CŨNG KHÔNG DỄ

BÂY GIỜ PHẢI TÌM NGƯỜI THÀNH

KÍNH Ở ĐÂU? BÂY GIỜ TÌM NGƯỜI

CÓ MỘT PHẦN THÀNH KÍNH

CŨNG KHÔNG DỄ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Bây giờ phải tìm người thành kính ở đâu?

Bây giờ tìm người có một phần thành kính cũng không dễ. Con người bây giờ chỉ biết phê phán, phê bình, đối với Phật Bồ Tát đều có thái độ phê bình, đối với Kinh Điển cũng là thái độ phê bình, khó lắm rồi. Vì vậy tôi nói có hiệu quả thật sự, phải đến ba bốn đời sau nữa, không thể nhanh được.

Thế thì người nào đủ tư cách để truyền thọ?

Phải là người có vạn phần thành kính mới được, trăm phần thành kính là Thần Tú, vạn phần thành kính là Huệ Năng, đạo lý này không thể không hiểu.

Vì vậy con người bây giờ toàn tin tà thuyết ngoại đạo, chánh pháp không còn ai tin nữa rồi, vì vậy trong Kinh nói truyền thọ dư giáo, không tin vào chánh pháp, truyền thọ dư giáo. Như thị điên đảo chi kiến, tương tục bất tuyệt, vĩnh nịch sanh tử, sanh tử ở đây chính là luân hồi, sẽ không thoát khỏi vòng luân hồi.

Nhi kỳ căn bản chánh thị si nghiệp ngu si, ngu si là nhân, hoài nghi là duyên, ngu si cũng chính là hoài nghi, người hoài nghi chắc chắn là kẻ ngu si. Sinh tử vô thường, dĩ si vi bổn, cố viết vô thường căn bản. Vô thường chính là lục đạo, nếu nói sâu xa hơn chút nữa, nó có thể bao gồm mười pháp giới. Mặc dù Tứ Thánh pháp giới là Tịnh Độ, nó cũng là vô thường.

Thế cái gì là thường?

Người học Phật không thể không biết, thập thiện ngũ giới là thường. Trong văn hóa truyền thống, ngũ luân, ngũ thường là thường.

Ngũ thường chính là nhân nghĩa lễ trí tín, ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, nó hoàn toàn phù hợp với nhân nghĩa lễ trí tín, không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tà dâm là lễ, không uống rượu là trí, không vọng ngữ là tín, nhân nghĩa lễ trí tín, đó là thường đạo, tất cả các pháp trên thế gian đều được xây dựng trên cơ sở này.

Trong cuộc đời này của mình chúng ta phải đạt được lợi ích thù thắng từ trong Phật Pháp, lợi ích thù thắng ở đây chính là thoát khỏi luân hồi.

Chúng ta vãng sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, điều kiện căn bản chính là tu được ngũ giới, thập thiện. Mở Kinh Sách, ta thấy đều là thiện nam tử, thiện nữ nhân, thiện ở đây chính là ngũ giới, thập thiện.

Nếu chưa làm được điều này, chúng ta sẽ không nằm trong số thiện nam tử, thiện nữ nhân đó. Nếu chúng ta làm được rồi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân trong Kinh Sách cũng có một phần chúng ta, phải làm thật.

Chúng ta tiếp tục Kinh Văn bên dưới mông minh để đột, câu này là Kinh Văn. Mông giả, hữu nhãn cầu nhi bất năng kiến, là mông. Đại Sư Cảnh Hưng nói, mông, còn được chia làm hai loại, ý nghĩa thì giống nhau.

Phúc bất minh dã. Minh, ám muội vô tri, không có trí tuệ, không có tri thức, chính là người vô tri. Để giả, thú dĩ giác súc vật, đó chính là để, đột có nghĩa là xông lên.

Nghĩa Tịch Đại Sư giải thích câu này rằng: Vị vô sở liễu tri, người này không có trí tuệ, không có trí thức, xúc sự vi phạm, lúc gặp chuyện thì luôn làm trái với lễ nghĩa, dẫn đến phạm sai lầm. Như tiểu kỉ dạ hành, cuồng khuyển vọng tẩu, vô sở bất tác dã.

Ở đây có hai ví dụ, trẻ con chưa hiểu chuyện, đi đường vào ban đêm rất nguy hiểm, chó điên chạy khắp nơi, chạy quanh cắn người, dùng cái này để hình dung mông minh để xúc.

Dĩ ngu muội mông muội, cố bất minh Kinh Văn, dĩ để xúc vi tánh. Ý của câu nói này rất rõ ràng, hảo xung đột, cố ư Kinh Pháp bất năng tín thọ, bởi vì ngu muội, vì đa nghi, nên không thể có lòng tin.

Thế là tâm vô viễn lự, các dục khoái ý, khoái ý ở đây là gì?

Là tạo sát đạo dâm vọng, họ cho rằng đó là niềm vui. Có thể nhìn thấy rất nhiều trong xã hội chúng ta bây giờ.

Vì sao gọi là không lo xa?

Vì họ không nghĩ đến tương lai.

Vì sao không nghĩ đến tương lai?

Vì họ không tin vào nhân quả, họ không tin rằng con người sau khi chết còn có luân hồi, đó là ngu si. Chắc chắn có nhân quả báo ứng, sinh tử luân hồi là sự thật.

***