Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

BẤT HIẾU CHA MẸ, BẤT KÍNH SƯ TRƯỞNG THÌ XÃ HỘI HIỆN TẠI NÀY THÀNH RA CÁI GÌ?

BẤT HIẾU BẤT KÍNH, THẢM HỌA LIỀN ĐẾN

BẤT HIẾU BẤT KÍNH, THẢM HỌA LIỀN ĐẾN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀM THẦY GIÁO TÌNH NGUYỆN SUỐT BỐN MƯƠI CHÍN NĂM

LÀM THẦY GIÁO TÌNH NGUYỆN SUỐT BỐN MƯƠI CHÍN NĂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHA MẸ GỌI, TRẢ LỜI NGAY

CHA MẸ GỌI, TRẢ LỜI NGAY

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

CHA MẸ LÀ TẤM GƯƠNG CHO CON CÁI

CHA MẸ LÀ TẤM GƯƠNG CHO CON CÁI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

CHA MẸ THÍCH, DỐC LÒNG LÀM

CHA MẸ THÍCH, DỐC LÒNG LÀM

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

CON CÁI TIN TƯỞNG VÀO CHA MẸ ĐÓ LÀ THIÊN TÍNH

CON CÁI TIN TƯỞNG VÀO CHA MẸ ĐÓ LÀ THIÊN TÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

THÂN BỊ THƯƠNG, CHA MẸ LO

THÂN BỊ THƯƠNG, CHA MẸ LO

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức