Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

BẢN THÂN NẾU CÓ THỂ QUAY ĐẦU, QUÝ VỊ LIỀN ĐƯỢC CỨU

BẢN THÂN NẾU CÓ THỂ QUAY ĐẦU,

QUÝ VỊ LIỀN ĐƯỢC CỨU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Cung kính, hiện nay hai chữ cung kính này, chúng ta đưa ra ví dụ, dùng phương pháp gì để hình dung cũng không tìm không ra được danh từ.

Ngày xưa nói phải coi tất cả mọi người là cha mẹ của chúng ta, trong giới Kinh của đại thừa Bồ Tát nói: Coi tất cả người nam là cha ta, coi tất cả người nữ là mẹ ta. Cung kính đối với cha mẹ. Hiện tại con cái đối với cha mẹ không cung kính, đánh cha chửi mẹ đã trở thành thời thượng rồi. Vậy thì còn cách gì nữa. Cho nên cung kính chúng ta không nêu ra được ví dụ nữa.

Ngay đối với bản thân họ cũng không cung kính, thì đối với người nào có thể khởi tâm cung kính?

Không có nữa. Không có ví dụ nào có thể dùng được.

Vậy chúng ta nghĩ tiếp theo mà xem, đó là gì?

Ngày tận thế rồi, trái đất này tan vỡ thôi. Rất nhiều Tôn giáo nước ngoài nói đến ngày tận thế. Chúng ta xem tình hình thực tế cũng rất giống người nước ngoài nói hiện tượng ngày tận thế, xuất hiện rồi. Phật Pháp hướng dẫn chúng ta quan sát trọng điểm là ý niệm của con người.

Vì sao vậy?

Đây là nhân, nhân đầu tiên, khởi nhân đầu tiên là ý niệm. Ý niệm bất thiện thì xu hướng đến hủy diệt. Một niệm thiện thì khôi phục hưng khởi. Hưng trong hưng thịnh, hưng khởi lên.

Có thể đoạn ác tu thiện hay không?

Có thể cải tà quy chánh hay không?

Sự việc này không do nơi người khác, đều là do bản thân thôi. Bản thân nếu như có thể quay đầu, quý vị liền được cứu. Toàn thế giới hủy diệt, quý vị vãng sanh Tịnh Độ.

Quý vị viễn ly thế giới này rồi. Đợi đến lúc chúng sanh trên thế giới này chịu đủ khổ đau rồi, muốn sống cuộc sống an ổn bình thường một chút, ý niệm này khởi lên thì Phật Bồ Tát lại đến.

Như thế nào?

Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng, cảm ứng đạo giao, họ đến giúp quý vị, giúp quý vị thành tựu. Cho nên tâm cung kính, ngày nay là đại sự quan trọng số một.

Đối với người phải cung kính, đối với sự vật phải cung kính, đối với tất cả vạn vật phải cung kính, đối với những thời khóa mà chúng ta học tập phải cung kính. Đối với thầy giáo, Chư Phật, Bồ Tát hướng dẫn chúng ta phải cung kính, đối với Cổ Thánh Tiên Hiền phải cung kính. Một cung kính thì tất cả cung kính.

Trong Lễ Ký câu đầu tiên Khúc Lễ viết: Vô bất kính, vô bất kính chính là hết thảy cung kính. Sám nghi trong nhà Phật câu đầu tiên chính là nhất thiết cung kính, nhất tâm đảnh lễ.

Những người bái sám đều biết, vì sao đem nó xếp vào câu đầu tiên?

Nó là căn bản của căn bản. Nếu như không có cung kính, thì bái sám này là vô ích rồi, không có cảm ứng nữa, nói dung dị hơn là không linh.

Như thế nào mới linh?

Thành tức linh. Chân thành cung kính liền linh.

Vì sao sẽ linh?

Chân thành cung kính cảm ứng với Chư Phật Bồ Tát, cảm ứng với Trời đất quỷ thần, cho nên nó linh. Không có chân thành cung kính thì không có cảm ứng, cho nên nó không linh. Rất nhiều đồng học đều biết cầu nguyện có linh nghiệm.

Vì sao vậy?

Lúc cầu nguyện chân thành cung kính. Lúc không cầu nguyện thì tâm cung kính này không có nữa. Cho nên tôi nói nó là trị ngọn không phải là trị gốc.

Vậy thế nào là trị gốc?

Cầu nguyện và không cầu nguyện, tâm chân thành cung kính không thay đổi, vĩnh viễn tồn tại, đó chính là trị gốc. Chân thành là chân tâm, cung kính là tánh đức. Chân tâm dụng sự, biểu hiện bên ngoài tự nhiên sẽ cung kính, tánh đức lưu xuất mà.

***