Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

BA BẬC, CHÍN PHẨM, BỐN CÕI VÃNG SANH THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC