Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï.
Khoâng theå nghòch thaày phaûn Ñaïo

hieuthantonsu.vn

ÂN ĐỨC CỦA PHẬT ĐỐI VỚI CHÚNG TA, CHA MẸ CŨNG KHÔNG THỂ SÁNH ĐƯỢC

ÂN ĐỨC TỐI THƯỢNG TRONG CÁC ÂN ĐỨC CỦA PHẬT

ÂN ĐỨC TỐI THƯỢNG TRONG CÁC ÂN ĐỨC CỦA PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NHƯ THUYẾT TU HÀNH, ĐỜI ĐỜI KHÔNG ĐOẠ

NHƯ THUYẾT TU HÀNH, ĐỜI ĐỜI KHÔNG ĐOẠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NÊN DÙNG ÂN ĐỨC HOÁ GIẢI THÙ HẬN

NÊN DÙNG ÂN ĐỨC HOÁ GIẢI THÙ HẬN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TƯỚNG KHÔNG CÓ THẬT, TƯỚNG LÀ HUYỄN TƯỚNG!

TƯỚNG KHÔNG CÓ THẬT, TƯỚNG LÀ HUYỄN TƯỚNG!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

SƯ PHỤ CHÚNG TA Ở SINGGAPORE ĐOÀN KẾT CHÍN TÔN GIÁO

SƯ PHỤ CHÚNG TA Ở SINGGAPORE ĐOÀN KẾT CHÍN TÔN GIÁO

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc