Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï.
Khoâng theå nghòch thaày phaûn Ñaïo

hieuthantonsu.vn

ÂN ĐỨC CỦA PHẬT ĐỐI VỚI CHÚNG TA, CHA MẸ CŨNG KHÔNG THỂ SÁNH ĐƯỢC

NHỚ ƠN SƯ TRƯỞNG LÀ THẾ NÀO?

NHỚ ƠN SƯ TRƯỞNG LÀ THẾ NÀO?

Đại Sư Thật Hiền Soạn.

NHÀ LÀ GỐC CỦA NƯỚC LÀ KẾT HỢP CỦA ÂN NGHĨA

NHÀ LÀ GỐC CỦA NƯỚC LÀ KẾT HỢP CỦA ÂN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

AI MÀ KHÔNG CÓ ÂN ĐỨC

AI MÀ KHÔNG CÓ ÂN ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không