Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

MUỐN TRONG MỘT ĐỜI THÀNH TỰU, THÌ KHÔNG THỂ KHÔNG ĐEM MƯỜI ÁC CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

MUỐN TRONG MỘT ĐỜI THÀNH TỰU,

THÌ KHÔNG THỂ KHÔNG ĐEM MƯỜI

ÁC CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Pháp Môn Tịnh Độ, phiền não tập khí chưa đoạn. Tuy là chưa đoạn, nhưng họ có năng lực đè xuống, việc này chúng ta phải nên hiểu. Nếu như đè xuống mà không đè được, thì cả đời này cũng không thể thành tựu.

Muốn Vãng Sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, thì công phu niệm Phật của bạn phải có thể phục được phiền não. Tuy là có phiền não, có tập khí, nhưng nhất định không khởi được tác dụng.

Thật phục được phiền não, như vậy mới có thể nắm chắc Vãng Sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, đó là chúng cộng tôn kính, đây là thật, không phải giả.

Chư Phật Như Lai đều tôn kính, đều vỗ tay tán thán, bạn hiếm được, bạn ngay trong một đời thành tựu, chư Bồ Tát, Chư Đại A La Hán đều tán thán.

Cho nên, nếu các đồng tu muốn ngay trong một đời này thành tựu, thì không thể không đem mười ác chuyển đổi thành mười thiện. Nếu không chuyển đổi được thì phải biết, Thế Giới Tây Phương Cực Lạc ngay đời này chỉ có thể kết được cái duyên, không thể đi được.

Tôi đã giảng qua Tịnh Nghiệp Tam Phước rất nhiều lần, không ngừng nhắc nhở là muốn Vãng Sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Cõi Phàm Thánh Đồng Cư, thì phải đem điều thứ nhất của Tam Phước chân thật làm cho được.

Điều thứ nhất là hiếu dưỡng Phụ Mẫu, phụng sự Sư Trưởng, từ tâm bất sát, tu Thập Thiện Nghiệp, bạn chân thật làm được, thì bạn chắc chắn sanh Cõi Phàm Thánh Đồng Cư.

Bạn có thể làm được điều thứ hai, thì bạn chắc chắn sanh Cõi Phương Tiện Hữu Dư. Ba điều bạn thảy đều làm được, thì bạn chắc chắn sanh Cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Phía sau này quá cao, không dễ dàng.

***